1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
 2. แนวทางปฏิบัติการรักษาพยาบาลข้าราชการ-พนักงาน-ลูกจ้างส่วนท้องถิ่น
 3. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานท้องถิ่น แบบ ร.บ.3
 4. พรฎ.ให้ อปท.ใช้สิทธิตาม พรบ.หลักฯ (13 พ.ย. 2556)
 5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
 6. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
 7. เอกสาร 1 ลงทะเบียนอปท กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 8. เอกสาร 2 การจัดระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
 9. เอกสาร 3 ระบบสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการเข้ารับบริการ
 10. ประเด็นที่ต้องดำเนินการหลังประกาศใช้ พรฏ.กำหนดให้พนักงานและลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้สิทธิรับบริการสาธาณสุข
 11. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้พนักงานหรือลูกจ้าง อปท.ฯ ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  13 พ.ย. พ.ศ. 2556

เอกสารประกอบการบรรยายชี้แจง (11-12  พ.ย. 56) ณ คลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโดย สปสช.เขต 4 สระบุรี
 1. กองทุนรักษาพยาบาลข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น (คุณประพจน์  บุญมี) 41 หน้า: online หรือ download
 2. กองทุนรักษาพยาบาลข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น (คุณเมลดา ธนะสุรัติ) 105 หน้า: online หรือ download
 3. สิทธิประโยชน์/แนวทางการจ่ายชดเชย (ส่วนกลาง) 30 หน้า: online หรือ download
 4. แนวทางการเบิกจ่าย กรณี มีใบเสร็จ
 5. หนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จาก สปสช.
 6. ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาพยาบาล ของ อปท.(กรณีสำรองจ่าย)
 7. แบบฟอร์มขอแต่งตั้งนายทะเบียน
 1. หนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรง ที่ มท.0809.3/ว.4951 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2556
 2. แนวทางและแบบรายงานผู้ใช้บริการกลุ่มพนักงานส่วนท้องถิ่น และครอบครัวที่ไม่มีรายชื่อในทะเบียนบุคลากรองค์กรส่วนท้องถิ่น
 3. นโยบายการให้บริการของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการให้บริการสาธารณสุขสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
 4. ระเบียบวาระการประชุมการประชุม Video Conference
 5. ข้อสั่งการปฏิบัติหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 6. แนวทางดำเนินการตามขั้นตอนการให้บริการสาธารณสุข สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
 7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น 9 ต.ค. 2541
 8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น 8 มิ.ย. 2549
 9. การพัฒนา clearing house ให้กับผู้มีสิทธิในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
 10. ระบบสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการเข้ารับบริการการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
 11. คำถาม คำตอบ การให้บริการสาธารณสุขพนักงานส่วนท้องถิ่น
 12. คู่มือการใช้งาน ระบบเบิกจ่ายตรงและระบบตรวจสอบสิทธิและขอเลขอนุมัติ NSHO Client (UC-Search) V.1.1
 13. แนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขสิทธิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
 14. หนังสือเวียนแจ้งหน่วยบริการ เรื่อง การเบิกชดเชยค่าบริการของสาธารณสุข
Facebook กลุ่มเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล อปท. คลิกที่นี่
 • ด่วน ให้ อปท.อีกหลายแห่งที่ยังไม่ส่งรายชื่อผู้เกี่ยวข้องในการเข้าใช้ฐานข้อมูล ซึ่ง สปสช.ได้กำหนดสิทธิไว้ ๓ ระดับ ได้แก่ นายทะเบียน เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ทะเบียน ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน ขอให้ดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวมาที่ สปสช.เขต ๔ สระบุรี  โดยทำหนังสือราชการ  แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย  คือ รายชื่อผู้เข้าใช้ฐานข้อมูล โดยด่วนที่สุด! สอบถามโทร ๐๓๖ ๒๑๓ ๒๐๕ หรือ อีเมล์ maylada.t@nhso.go.th ภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ (ข่าว ๑ มิ.ย.๒๕๕๗)
 • โปรดตรวจสอบเลขที่บัญชีเงินฝาก เพื่อการรับโอนเงินกรณีผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล หากต้องการเปลี่ยนแปลง โปรดส่งเอกสาร ได้แก่ ๑.หนังสือนำส่ง และ ๒. สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์) หรือ สำเนา statement (กระแสรายวัน) พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง ส่งเอกสารมาที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพระดับแห่งชาติ เขต ๔ สระบุรี เลขที่ ๖๕/๓ ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐ หรือ ส่งโทรสาร ๐๓๖ ๒๑๓ ๒๖๓ (๑ มิ.ย.๒๕๕๗)
 • ตรวจสอบคลิกที่นี่
 • รายชื่อผู้ที่ได้รับค่ารักษาพยาบาล จำแนกตามรายพื้นที่และจังหวัด โปรดคลิกที่นี่ (อัพเดต ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗)
รายงานผลการแจ้งสิทธิ์เข้าใช้งานโปรแกรม (อัพเดต ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๗)